enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Bingöl Üniversitesi İşçi Alımı – Güncel İlan

Bingöl Üniversitesi İşçi Alımı – Güncel İlan

Bingöl Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda en az lise mezunu daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilan ilanda Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile yedi (7) erkek özel güvenlik, iki (2) bayan özel güvenlik olmak üzere toplamda dokuz (9) sürekli işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Bingöl Üniversitesi sürekli işçi alımı kadrolarına ilişkin ilan, Resmi Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden ve http://www.bingol.edu.tr/tr adresinde yayımlanacaktır. Bingöl Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 08/02/2021 – 12/02/2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Bingöl Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Bingöl Üniversitesi İşçi Alımı

Bingöl Üniversitesi İşçi Alımı

Bingöl Üniversitesi İşçi Alımı

GENEL ŞARTLAR:

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 1. Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
 5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 8. Alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 9. Öncelikli sayılan adayların anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 10. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.
 11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ

1) Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek başvuru süresi içerisinde www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-devlet üzerinden online olarak yapılacaktır Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere, Üniversitemize gönderilen başvuru listesinde yer alan başvuru sahipleri arasından 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11.00’de Üniversitemiz Rektörlüğünde, ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

4) COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kuranın yapılacağı salona kura işleminde görevli personel haricinde herhangi bir aday alınmayacaktır. Noter kurası Üniversitemiz sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır.

BELGE TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını; 19.02.202124.02.2021 tarihlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini son başvuru tarihine kadar teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir. Belge teslimi için ek süre verilmeyecektir.

2) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan sürekli işçi adaylarına ait isim listesi 26 Şubat 2021 Cuma günü Üniversitemiz web sitesinde yayınlanacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler sözlü sınava tabi tutulmayacaktır.

4) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olacaktır.

5) Sözlü sınavda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.

6) Sözlü Sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

7) Sözlü sınav sonucunda başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; mezuniyeti daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

8) Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere yedek adaylar Sözlü Sınava tabi tutulacaklardır. Yedek adaylar için ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Üniversitemiz evrak birimine şahsen yazılı olarak verebilecektir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla ve posta ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1) Başarılı olduğu ilan edilen adaylar Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecek belgeleri belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde fiilen işe başlamayanların yerine ilk sıradaki yedek adaydan başlamak üzere aynı usul ile davet edilecektir.

2) Askerlik, Hastalık vb. nedenler ile görevine başlayamayacak olanların, kanuni mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, kanuni mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde göreve başlama işlemi gerçekleştirilecektir.

3) Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu kişilerin yerine ilk sıradaki yedek adaydan başlamak üzere aynı usul ile davet edilecektir.

Önemli Notlar:

Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Kadro ve pozisyonlardaki talepler Bingöl ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan başlama tarihi itibari ile Bingöl’de ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. Yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Erkek Güvenlik Görevlileri erkek arama noktalarında üst araması yapacaklarından dolayı ilanımızda cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan istenilen belgeler,

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. İkametgâh (E-devlet üzerinden alınmış)
 3. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınmış)
 4. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınmış)
 5. İyi Hal Belgesi (Sabıka Kaydı) (E-Devlet Üzerinden alınmış güncel ve karekodlu belge)
 6. E-devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi
 7. Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi
 8. Aile Hekimliği veya ilgili sağlık kuruluşlarından alınmış istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belge.

Atama Hak Kazanan Adaylardan Ayrıca İstenilecek Belgeler

 1. Sağlık Kurulu Raporu
 2. Fotoğraf (6 Adet )
 3. Mezuniyet Belgesi (Noter Onaylı veya diplomaların fotokopileri ile birlikte E-Devlet üzerinden alınmış güncel ve karekodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilecektir.)
 4. Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı

5. Askerlik, Hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak olanların; bu durumlarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.