Devlet Arşivleri Başkanlığı İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan

Devlet Arşivleri Başkanlığı İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan
19.06.2020
150
A+
A-

Devlet Arşivleri Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS’siz çok sayıda kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Devlet Arşivleri Başkanlığı iki farklı ilde farklı kadrolarda çok sayıda işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Devlet Arşivleri Başkanlığı hangi illerde işçi alımı yapacak? Devlet Arşivleri Başkanlığı hangi kadrolarda işçi alımı yapacak? Konu ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Devlet Arşivleri Başkanlığı İstanbul ve Ankara‘da bulunan hizmet binalarında görevlendirmek üzere en az lise mezunu sekiz (8) özel güvenlik, otuz yedi (37) temizlik personeli olmak üzere toplamda kırk beş (45) kadrolu işçi alımı yapacak. Arşiv Başkanlığı bünyesinde İstanbul‘da en az lise mezunu üç (3) özel güvenlik ve en az ilköğretim mezunu on beş (15) temizlik personeli kadrosunda on sekiz (18) işçi alımı yapılacaktır. Ankara‘da ise en az lise mezunu beş (5) özel güvenlik ve en az ilköğretim mezunu yirmi iki (22) temizlik personeli kadrosunda yirmi yedi (27) işçi alımı yapılacaktır. Devlet Arşivleri Başkanlığı işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22/06/2020 – 26/06/2020 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir.

Devlet Arşivleri Başkanlığı İşçi Alımı 2020

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22/06/2020 – 26/06/2020 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 03/07/2020 tarihinde Devlet Arşivleri Başkanlığında (ANKARA) gerçekleştirilecek olup, belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Başkanlığımız internet sitesinde (www.devletarsivleri.gov.tr) kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Ülkemizi de etkisi altına alan COVİD19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi adaylar tarafından izlenemeyecektir. Türkiye İş

Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura çekimi aracılığıyla belirlenen adaylar Başkanlığımız internet sitesinde (www.devletarsivleri.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, Başkanlığımız internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle yükümlü olacakları görev ile ilgili mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde Sınav Kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde adaylar tarafından Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde karara bağlanarak ilgilisine bildirilir. Nihai karar itiraz sahibine elektronik ortamda veya posta yolu ile bildirilir. Faksla, T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

(Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar atama işlemlerinin yapılabilmesi için istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gelemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere,

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.