Edirne Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Edirne Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları
13.03.2021
91
A+
A-

Edirne Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu çok sayıda itfaiye eri alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Edirne Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu on üç (13) erkek/kadın itfaiye eri alımı yapılacağına yer verilmiştir. Başvuru Yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, sınav tarihi ve konuları olmak üzere diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Kadro Dağılımı ve Adaylarda Aranan Genel/Özel Başvuru Şartları Neler?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Edirne Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere üç (3) erkek lisans mezunu , üç (3) kadın önlisanas mezunu, üç (3) erkek önlisans mezunu, dört (4) erkek lise mezunu olmak üzere toplamda on üç (13) itfaiye eri alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Edirne Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2021

Özel Başvuru Şartları

Lisans Mezunu Özel Başvuru Şartları (3 Kisi – Erkek)

 • Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
 • En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Önlisans Mezunu Özel Başvuru Şartları (3 Kişi – Kadın)

 • Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
 • En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Önlisans Mezunu Özel Başvuru Şartları (3 Kişi – Erkek)

 • Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
 • En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Lise Mezunu Özel Başvuru Şartları (4 Kişi – Erkek)

 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (Lise ve Dengi Okul) mezun olmak.
 •  En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Adaylarda Aranan Genel Başvuru Şartları

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Diğer Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru İçin İstenilen Belgeler ve Başvuru Tarihi

Edirne Belediyesi itfaiye eri alımı için yazımızın devamında yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17/05/2021 – 18/05/2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No:17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular İçin Adaylardan İstenilen Belgeler;

 • Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.edirne.bel.tr/ adresinde bulunan “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • 2020 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair (erkek adaylar için) beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

Diğer İlgili İlanlar

Edirne  Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Sınav Yeri ve Konuları

2021 Yılı Nisan ayı itibari ile Edirne Belediyesi itfaiye eri alımı için sözlü sınav 10.06.2021 tarihinde uygulamalı sınav ise 11.06.2021 tarihinde; İstasyon Mah. Sanayi Sitesi 1. Sk. No: 12 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Sınav saati ise 09:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Sözlü sınav;

 • a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Sınav Değerlendirme ve İtiraz Süreci

Sözlü sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav: 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme: sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır Adayların atamaya esas başarı puanı: Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu: sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

memur alımı var mobil uygulama
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.