Elbeyli Belediyesi Memur, Personel Alımı 2021 – Güncel İlan

Elbeyli Belediyesi Memur, Personel Alımı 2021 – Güncel İlan
12.01.2021
24
A+
A-

Kilis Elbeyli Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda en az ortaöğretim mezunu memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Elbeyli Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere bir (1) mimar, bir (1) zabıta, bir (1) memur olmak üzere toplamda üç memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Elbeyli Belediyesi memur, personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru belgelerini 15.02.2021 ile 22.02.2021 tarihleri (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında)Hürriyet Mahallesi Okul caddesi N0.2 Elbeyli –KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda, Belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Elbeyli Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hürriyet mahallesi Okul Caddesi N0. 2 Elbeyli –KİLİS adresine gönderebileceklerdir. Elbeyli Belediyesi memur, personel alımı başvuru şartları, başvuru belgeleri, ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Elbeyli Belediyesi Memur, Personel Alımı 2021

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 6. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

 1. a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için;657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48incimaddesinin(A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıraBelediyeZabıtaYönetmeliği’nin13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak.

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 1. a) Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.elbeyli.bel.trtemin edilecektir.
 2. b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 3. c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
 6. f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. i) 3adetbiyometrikfotoğraf,(1 adedi forma yapıştırılacak)

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 1. a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 15.02.2021 ile 22.02.2021 tarihleri (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında)Hürriyet Mahallesi Okul caddesi N0.2 Elbeyli –KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. b) Elektronik ortamda, Belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresine,
 3. c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Elbeyli Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hürriyet mahallesi Okul Caddesi N0. 2 Elbeyli –KİLİS adresine gönderebileceklerdir.
 4. d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 5. e) Zabıta memuru kadrolarına başvurular;
 6. f) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.
 7. g) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 8. h) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. i) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı;zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava,memur kadroları için sözlü sınavaçağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.tr resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Elbeyli Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6)SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Belediyemizce, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağıracaktır. Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 26.02.2021 günü saat 09.30”da başlamak üzere Hürriyet mahallesi Okul caddesi N0. 2 ElbeyliKİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı –KİLİS adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. Memur alımı için 26.02.2021günü saat 09.30’da başlamak üzere Elbeyli Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

III. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 1. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. Zabıta memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.