Engelli Öğretmen Alımı 2020 – MEB Atama Duyurusu

Engelli Öğretmen Alımı 2020 – MEB Atama Duyurusu
13.06.2020
111
A+
A-

Milli Eğitim Bakanlığı çok sayıda engelli öğretmen alımı için atama yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda MEB engelli öğretmen alımı için yayınladığı duyuruda 2018 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına [EKPSS (Lisans Düzeyi)] katılan adaylar arasından EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi’nde belirtilen alan ve kontenjanlarla sınırlı olmak üzere Ek-2 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 200 (iki yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır açıklamasına yer verilmiştir.

MEB engelli öğretmen alımı için yayınlanan engelli öğretmen atama kılavuzunda yer  alan bilgiye göre başvurular 15/06/2020 – 19/06/2020 tarihleri arasında yapılacak olup, sonuçlar ise 23/06/2020 tarihinde açıklanacaktır. Engelli öğretmen alımı için başvuru yapacak adayların başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır. Engelli Öğretmen alımı için adaylarda arana başvuru şartları neler? Engelli öğretmen atama takvimi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Engelli Öğretmen Alımı 2020

Engelli Öğretmen Alımı 2020

Engelli Öğretmen Alımı 2020

Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
 2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
 3. 2018 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından [EKPSS (Lisans Düzeyi)] 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
 4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,
 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 6. Atama işlemi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanlar bakımından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
 7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
 10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,
 11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.
 12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır. 13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar, Başvuru ve Tercih

 1. Adaylar; başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.
 2. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-2 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.
 3. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Başvuru ve tercih işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. İl millî eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-3 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.
 4. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabileceklerdir.
 5. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.
 6. Bakanlığımızca veya il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.
 7. Adaylar Elektronik Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
 8. Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup pedagojik formasyon belgesi bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.
 9. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.
 10. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.
 11. Adaylar tarafından başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.
 12. Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, geçerlilik süresi dolmamış ve en az %40 oranında engelli olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunun, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.
 13. Adaylar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.
 14. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
 15. Belge yükleme ve tercih işlemleri bitirilerek kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuru,

elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il millî eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

 1. Başvurular ilgili il millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.
 2. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.
 3. Başvurusu onaylanan aday elektronik başvuru formunu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.
 4. Başvurusu reddedilen adaylar başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.
 5. Adaylar, zaruri durumlarda ve başvuru süresi içerisinde il millî eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal ederek (Not: iptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) başvuru süresi içerisinde yeniden başvuru yapabileceklerdir.
 6. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaklardır.
 7. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
 8. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
 9. Adaylardan başvuru esnasında hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak bu aşamada muvafakat belgesi istenmeyecektir.
 10. Başvuru esnasında adaylardan adli sicillerine ilişkin bir belge istenmeyecek bu hususa ilişkin beyan alınacaktır.
 11. Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Haziran-2020) kapsamında 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuruda bulunanlar bu duyuru kapsamında da başvuru yapabileceklerdir. Ancak bu duyuru kapsamında başvuruda bulunarak atama işlemi gerçekleşenler, sözleşmeli öğretmenlik için (Haziran-2020) 28-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak olan eğitim kurumu tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.