enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Erzurum Teknik Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı 2020

Erzurum Teknik Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı 2020

Erzurum Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en lise mezunu çok sayıda özel güvenlik alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Erzurum Teknik Üniversitesi 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı veya silahsız  Özel Güvenlik kimlik kartına sahip bay ve bayan sekiz (8) özel güvenlik alımı yapılacağına yer verilmiştir. Erzurum Teknik Üniversitesi özel güvenlik alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 26/06/2020 – 30/06/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Erzurum Teknik Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı 2020

Talebe İlişkin Diğer Hususlar:

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-18-40 yaş arasında olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

6- Askerlik ile ilişiği olmamak.

7- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan öğrenim durumuna haiz olmak.

8- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

9- 24 saat esasına göre vardiyalı, dönüşümlü ve dış ortamlarda çalışmasına herhangi bir engel bulunmamak.

10- 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahsız-silahlı ‘’ Özel Güvenlik Kimlik Kartına’’ sahip olmak.

NOTER TARİHİ SAATİ VE YERİ

03.07.2020 tarihinde Saat: 14:00 de Erzurum Teknik Üniversitesinde yapılacaktır. COVID-19 pandemisi nedeniyle noter çekilişi başvuru yapanların katılımına kapalı olarak  yapılacak olup, Çekilişi yukarıda belirtilen tarih ve saatte üniversitemizin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erzurum.edu.tr) duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik yapılacaktır.Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Başarı puanının eşitliği hâlinde ise sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir. Sınav Komisyonunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Üniversitemiz web sitesinin (www.erzurum.edu.tr) duyurular kısmından ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna iletilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına itirazlarını yapabilirler. Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonuna ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. Adı, soyadı, imza, ikametgâh adresi olmayan dilekçeler ile faks, e-posta veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar işleme alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini vekili (noter vekâleti) aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, hakkından feragat edenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içerisinde işten ayrılanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesh edilenlerin yerine, ilgili Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve sonrasındaki işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlanen duyurulur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.