Eskişehir Teknik Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı – Başvuru Sayfası

Eskişehir Teknik Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı – Başvuru Sayfası
23.07.2020
97
A+
A-

Eskişehir Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu bay ve bayan özel güvenlik alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Eskişehir Teknik Üniversitesi hizmet yerleşkelerinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu üç (3) erkek, beş (5) kadın olmak üzere toplamda sekiz (8) özel güvenlik alımı yapılacağına yer verilmiştir. Eskişehir Teknik Üniversitesi özel güvenlik alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 23/07/2020-27/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapabilir. Eskişehir Teknik Üniversitesi özel güvenlik alımı başvuruları sonra erdikten sonra asıl ve yedek adayların belirlenebilmesi için kura Çekimi 11/08/2020 Salı günü günü saat: 10.00’da Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.  Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı

Erkek Güvenlik Başvuru Şartları

Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve Valiliklerce verilen “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi” kimlik kartına sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak,

Kadın Güvenlik Başvuru Şartları

Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve Valiliklerce verilen “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi” kimlik kartına sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak,

BAŞVURU ŞARTLARI

-Genel Şartlar-

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

-Özel Şartlar-

Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) ilan edilen işgücü taleplerinde yayımlanan son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümden mezun olmaları ve istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve Valiliklerce verilen “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi” kimlik kartına sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Başvuru yapan adaylardan erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve bu şartı taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında fark 10’dan fazla, 10’dan az olmaması gerekmektedir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Talepler Eskişehir il geneli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle bu adreste ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenine engel durumu olmamak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapabilir.

İlgili Yönetmelik gereğince İş-Kur tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Kura Çekimi 11/08/2020 Salı günü günü saat: 10.00’da Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylar aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakı Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri istenecektir. İstenilen belgeler ve teslim tarihine ilişkin duyuru Eskişehir Teknik Üniversitesi internet sitesi (www.eskişehir.edu.tr) duyurular bölümünden ilan edilecektir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerin tamamını teslim etmeyen adaylar Sözlü Sınava alınmayacaktır.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav, adayların iş kolu alanına ilişkin bilgi ve becerilerini ölçmeye ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Sözlü Sınav yarışma usulü olup, yüz üzerinden en fazla puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle Sözlü Sınava giriş için bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Sözlü sınavın tarihi, yeri ile sınav sonucuna ilişkin listeler ve diğer duyurular, Üniversitemiz internet adresinde (www.eskişehir.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde itiraz sebebini bildirir dilekçe ile ilgili Komisyon Başkanlığına itirazlarını yapabilecektir. Yapılan itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde karara bağlanarak itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adayların daha sonra Üniversitemiz internet adresinde (www.eskişehir.edu.tr) ilan edilecek belgeleri istenilen tarihe kadar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenler ile görevine başlayamayacak olanların, kanuni mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, kanuni mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde göreve başlama işlemi gerçekleştirilecektir.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir,

Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesh edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İletişim Bilgileri : 0 222 321 35 50/1260

(Eskişehir Teknik Üniversitesi)

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.