Giresun Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan

Giresun Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan
15.06.2020
126
A+
A-

Giresun Üniversitesi kendi bünyesinde çok sayıda en az ilkokul mezunu çok sayıda farklı kadrolarda kadrolu işçi alımı için ilan yayınladı. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Giresun Üniversitesi İŞKUR üzerinden en az ilköretim mezunu farklı kadrolarda 18 daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Giresun Üniversitesi için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, başka yollardan yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir. Giresun Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu on (10) temizlik personeli,  sekiz (8) temizlik personeli, olmak üzere toplamda 18 kadrolu işçi alımı yapacak. Başvuru yapacak adalar üniversite tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Giresun Üniversitesi işçi alımı başvuru süreci sonunda asıl ve yedek adayların belirlenebilmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Giresun Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞ-KUR internet sitesi üzerinden 15.06.2020 – 19.06.2020 tarihleri arasında online olarak veya Giresun İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapmaları gerekmektedir. Giresun Üniversitesi işçi alımı kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 29.06.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Üniversitenin Şehit Ömer Halis Demir Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Ancak, kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

Giresun Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Giresun Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Giresun Üniversitesi İşçi Alımı 2020

ÖZEL ŞARTLAR

 1. A) Temizlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak.
 3. En az ilköğretim mezunu olmak.
 4. B) Güvenlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar
 5. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
 6. En az ilköğretim mezunu olmak.
 7. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
 8. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
 9. 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde dış mekânda çalışmaya engel durumu olmamak.

III- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

IV- KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV

 1. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda

29.06.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Üniversitemiz Şehit Ömer Halis Demir Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Ancak, kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

 1. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
 3. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, sözlü sınavın gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular Üniversitemizin internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
 4. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 5. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
 6. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 7. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
 8. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle devam edilecektir.
 9. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 10. Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 11. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 12. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, hastalık, askerlik vb.nedenlerle gelemeyecek durumda olanların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
 1. Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
 2. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 3. Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı evrak birimine yazılı olarak verebilir. Yapılan itirazlar, ivedi olarak Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 2 (İki) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

V- ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. İkametgah belgesi.
 3. 2 adet vesikalık fotoğraf
 4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu Edevlet çıktısı kabul edilecektir.)
 7. Adli Sicil Kaydı (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 8. Erkek adaylar için terhis belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 9. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
 10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlgili ilana başvuranlar için)
 11. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu
 12. Güvenlik Görevlisi için; özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.