MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı 2024 – Lise, Önlisans ve Lisans

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. Bir çok kadroda eksikliği gidermek üzeri istihdam edecek personel alımı bugün başladı. Detayları haberimizde.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı 2024 – Lise, Önlisans ve Lisans

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 61 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Az önce yayımlanan ilana göre Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bünyesinde istihdam edilmek üzere; sözleşmeli “Koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, destek personeli, temizlik personeli, aşçı, bakım onarım boya badana personeli, programcı, inşaat teknikeri, elektrik teknikeri, grafik teknikeri, bilgisayar teknikeri, inşaat teknisyeni, teknisyen, sağlık teknikeri” olarak personel alımı gerçekleştirecektir. En az lise mezunu olarak başvuru yapabilecekler. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2023 İŞKUR ilanları yayınlandı. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, destek personeli, temizlik personeli, aşçı, bakım onarım boya badana personeli, programcı, inşaat teknikeri, elektrik teknikeri, grafik teknikeri, bilgisayar teknikeri, inşaat teknisyeni, teknisyen, sağlık teknikeri olarak personel alımı yapacaktır.

TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 61 Personel Alımı

Üniversitemize bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınmak suretiyle 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 61 Personel Alımı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 61 Personel Alımı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Genel Şartları Neler?

 • *Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlar aranır:
 • *Türk vatandaşı olmak,
 • *Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • *Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • *Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • *Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • *Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı
 • olarak başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. )
 • *657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı dışındaki tüm unvanlar için geçerlidir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.)
 • *İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce istenilen genel ve özel şartları taşıyor olmak.
 • *Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin Nevşehir dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez yerleşke veya ilçe kampüslerinde görevlendirileceklerdir.)
 • *İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
 • *7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması ve 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
 • *Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • *Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • *Belirtilen öğrenim düzeyinden bölüm/program ve alandan mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • *Adaylar ilan dönemi içerisinde sadece bir pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • *Çeşitli KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • *Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazananlardan, sözleşme imzalayacağı tarih itibariyle güvenlik kimlik kartlarının geçerlilik süresi biten adayların yerine yedek aday çağırılacaktır.
 • *İşe alınacak adaylarla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.
 • *Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • *6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen şartları
 • taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.
 • *İlanda yer almayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Başvuru Tarihleri, Şekli ve Adresi:

 • *Başvurular İlanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür.
 • *Sonuçlar ilan başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü sonra açıklanacaktır.
 • *Adayların ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı günden itibaren başvuru sürelerine riayet ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.nevsehir.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen elden veya posta yoluyla
 • ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sorumlu değildir. Posta yoluyla yapılan başvurularda kuruma ulaşma tarihi son başvuru tarihini geçmişse başvuru geçersiz sayılacaktır. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (384) 228 10 53 numaralı hattan arayarak yardım alabileceklerdir. Fax, e-posta, internet kanalı vb. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • *Posta yolu ile başvuru yapacak adayların (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir / Merkez Rektörlük Binası) adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında değişiklik yapabilir, ilanı iptal edebilir ve takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İlana ilişkin duyurular Üniversitemiz resmi web sayfasında https://www.nevsehir.edu.tr adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır. Adayların başvurucu sürecini Üniversitemiz web sayfası https://www.nevsehir.edu.tr üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sürecinde istenilecek belgeler:

 • *Başvuru Formu (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir.) (Başvuru formunda istenen bütün bilgilerin eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alınıp ıslak imzalı şekilde teslim edilmelidir.)
 • *Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınan karekodlu veya ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
 • *Diploma veya Mezuniyet Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)
 • *2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)
 • *Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)
 • *Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)
 • *1 (Bir) adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak ve başvuru formunda yer alan fotoğraf kısmına eklenmesi gerekmektedir.)
 • *Sertifika/Belge/Ehliyet vb.. (Başvurulan pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı suretinin ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.)
 • *Deneyim istenen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ya da resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi kabul edilir. (SGK hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır. Çalışılan Kurumdan alınan deneyim belgesi,
 • işyerinin antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı olmalı ve çalıştığı unvan belirtilmelidir. E-Devletten alınan belgenin, Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçildikten sonra sol üstte yer alan barkodlu belge oluştur sekmesinden ilerleyerek alınması gerekmektedir .)
 • *Akıl ve ruh sağlığının (akli meleke) yerinde olduğuna dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanından alınacak rapor ( Psikiyatri ). (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç diğer unvanlara başvuracak adayların sağlık kurumlarının Psikiyatri bölümünden alınmış Tek Hekim Raporu geçerlidir.)
 • *Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için 5188 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Sağlık Şartları başlığı altında yer alan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca; güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda
 • istenecektir.)
 • *Temizlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Sağlık beyanı için başvuru formunun imzalanması yeterlidir.)
 • *Programcı unvanı için Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
 • ÖNEMLİ NOT: Şahsen ve elden başvurularda belgelerin fotokopilerini teslim edecek adayların belge teslimi esnasında asıllarını ibraz etmeleri ve teslim edilen tüm belgelerinin okunaklı olması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda belgelerin fotokopilerini veya onaylı suretini gönderen adayların atanmaya hak kazanması durumunda asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Karekodlu belge gönderen adaylar, doğrulama kodu ve karekodunun okunaklı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Doğrulama kodu okunmayan ya da sistemden doğrulanmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 • Adalet Bakanlığı’ndan Yeni Atama Hamlesi: 1000 Hakim ve Savcı Pozisyonu İçin Alım Duyurusu!
  Adalet Bakanlığı’nın resmi web portalında yer alan bilgilere göre, kurum bünyesindeki açık pozisyonları tamamlamak amacıyla 1000 yeni hakim ve savcı adayının istihdam edileceğine yönelik ilan yayımlandı. Bu ilan, Cumhurbaşkanının Eylül ayı başlarında yaptığı açıklamanın ardından, söz verildiği üzere yayımlanmıştır. Peki, alımlar için kontenjan dağılımı nasıl olacak ve başvuru şartları nelerdir? İşte, İşin Olsa ekibinin aktardığı … Devamını oku
 • Cizre Belediyesi’nden Memur Alımı Duyurusu: 40 Zabıta ve İtfaiye Personeli Kadrosu için Başvurular Başlıyor!
  Cizre Belediyesi Memur Alımında Aranan Şartlar Nelerdir? Cizre Belediyesi tarafından açıklanan memur alım ilanı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince yapılacak. Başvuru yapacak adaylar için aranan genel şartlar şöyle sıralanmaktadır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun bulunmamak, herhangi bir sağlık problemi olmamak, yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli not almak, suç … Devamını oku
 • TÜRKŞEKER 115 İşçi Alımı İlanı: Kontenjan ve Şartlar Açıklandı!
  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), çeşitli fabrikalarında görevlendirmek üzere 115 yeni kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, ilgili pozisyonlar için İŞKUR üzerinden başvuru yapabilecekler. İşte alım yapılacak kontenjanlar ve aranan şartlarla ilgili detaylar.
 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, çeşitli şehirlerdeki müdürlüklerinde istihdam etmek üzere toplam 45 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında destek ve koruma ve güvenlik görevlileri bulunmakta.
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 Memur Alımı Yapacak
  Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamuoyuna önemli bir duyuru yaparak, Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı pozisyonları için sınav düzenleyeceğini açıkladı. Bu sınav, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Adaylar, başvuru şartları, KPSS puan türleri, başvuru tarihleri ve sınav süreci hakkında detaylı bilgilere aşağıda ulaşabilirler. Başvuru Şartları Nelerdir? Strateji ve Bütçe Başkanlığı, … Devamını oku
Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.