İletişim Başkanlığı Memur Alımı 2020

İletişim Başkanlığı Memur Alımı 2020
09.05.2020
164
A+
A-

Cumhur Başkanlığı İletişim Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda farklı kadrolarda  en az lise mezunu kpss’siz memur alımı için kendi resmi sitesi üzerinden ilan yayınladı. İletişim Başkanlığı kariyer planlaması kapsamında söz.mütercim-tercüman, redaktör, söz. basın-enformasyon personeli, iletişim uzmanı, basın müşaviri, mahalli katip sekreteri kadrolarında çok sayıda memur alımı yapılacaktır. İletişim Başkanlığı memur alımı 2020 ilanları için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar,başvuru sayfası ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun belirleyeceği özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Not: Özel kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

b) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

Haber çevirileri yapmak,

Kendisine verilen diğer çevirileri yapmak,

Görevlendirildiği takdirde, yabancı konukların bulunduğu toplantı ve seyahatlerde tercümanlık ve mihmandarlık yapmak,

Yazılı metinlerin yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çevrilmesi kapsamında birimin yazışmalarını yürütmek, bu bağlamda gerekli metinlerin iki yönlü çevirisini yapmak, Birim Sorumlusunun verdiği benzeri diğer görevleri yapmak.

Redaktör Kadrosuna Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

İletişim fakültesi veya fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Redaktör Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri yapmaktadır?

 • Haberlerden oluşturulan bülten, dergi vb. gibi yayınların düzeltmelerini yapmak,
 • Kurum tarafından satın alınacak yayınların denetimini yapmak,
 • Hazırlanan konuşma metinleri ve bilgi notlarının şekilsel denetimini yapmak,
 • Kurum tarafından işlenen haberlerin düzeltmesini yapmak,
 • Birim sorumlusunca verilecek benzeri işleri yapmak.

Sözleşmeli Basın-Enformasyon Personeli Olarak Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

En az lisans mezunu olmak,

ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil belgesine sahip olmak,

YDS denkliği bulunmayan ya da YDS’de yer almayan diller için Başkanlığımızca yapılacak yabancı dil sınavında en az seksen (80) puan almak.

b) Sözleşmeli Basın-Enformasyon Personeli Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

 • Temininde güçlük çekilen dillerdeki tercüme işlerini yapmak,
 • Simültane tercüme hizmetlerini yürütmek,
 • Tanıtma, basın, enformasyon ve kamu diplomasi alanında projeler hazırlamak,
 • Birim Sorumlusunca verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

İletişim Uzman Yardımcısı Kadrosuna Atanmak İçin Aranılan Nitelikler Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Başkanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim ve mühendislik fakülteleri ile matematik, istatistik bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’de, giriş sınavı ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden, aynı ilânda belirtilen taban puanı almış olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şarttır.

b) İletişim Uzman Yardımcısı Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

Birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,

Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,

 • Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,
 • Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
 • Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
 • Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
 • Benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

a) Basın Müşaviri Kadrosuna Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

İlk defa yurt dışı sürekli göreve atanacaklar için, atandığı tarih itibariyle, Başkanlık merkez veya taşra teşkilat birimlerinde en az bir yıl çalışmış olmak,

 • Yurt dışı görev için gerekli mesleki yeterliliğe sahip olduğu Komisyon tarafından tespit edilmiş olmak,
 • Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
 • Sağlık durumu itibarıyla yurt dışında görev yapmasına engel bir durumu olmamak,
 • Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.

b) Basın Müşaviri Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda hükümetçe belirlenen stratejilerin yurt dışında uygulanmasına yardımcı olmak.

Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna müessir şekilde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak.

Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek ve değerlendirmek, gerekli görülenler üzerine misyon şeflikleri ve Başkanlık ile koordinasyon halinde düzeltici ve bilgilendirici belge ve dokümanları ilgili birimlere ulaştırmak, bunların o medya kuruluşunda veya yayınlarında yer almasını sağlamak.

Yabancı ülkelerde Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda yapılan faaliyetlere katılmak, bu faaliyetlerin ilgili ülke medyasında Türkiye’nin görüşleri doğrultusunda ve doğru bir şekilde yer almasını sağlayıcı girişimlerde bulunmak.

Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerinin Türkiye’nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlenmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak.

Görev bölgelerindeki basın yayın organlarını izlemek ve Türkiye’yi doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren yazıların çeviri ve orijinallerini Devlet Enformasyon Sistemi vasıtasıyla Başkanlık ve bağlı olduğu misyon şefliklerine iletmek.

Türkiye hakkında araştırma yapan, bilgi talebinde bulunan kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak, ilgili kurumlarla koordine ederek gerekli bilgi ve belgenin teminini sağlamak.

Gerekli hallerde, ilgili ülke basını için rapor, makale veya bilgilendirici yazılar hazırlamak, demeçler vermek, radyo ve televizyon programlarına katkıda bulunmak.

Üst düzey resmî temaslarda basın ile ilişkileri düzenlemek, basın toplantılarını organize etmek, basın duyuruları hazırlamak ve bunları ilgili kuruluşlara ulaştırmak.

Basın-yayın ve enformasyon konularında ve bu organlarla ilişkilerde Büyükelçilik Müşavirliği ve gerekli durumlarda sözcülüğünü yapmak.

Başkanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.

Mahalli Katip Sekreter Kadrosuna Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 • En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,
 • Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak,
 • Yazışma yapabilecek niteliklere sahip olmak,
 • Bilgisayar kullanabilmek,
 • Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Ana dili, görev yapılan ülkenin dili olmayanların, o ülkedeki en yaygın dili, hizmetin gerektirdiği ölçüde bildiğini yapılacak değerlendirmeyle tespit edilmiş olmaları şarttır.

b) Mahalli Katip Sekreter Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

 • Yurtdışı teşkilatında büro hizmetleriyle ilgili mahalli işlemleri yürütmek,
 • Benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

İLANLARA BAŞVURU YAP

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.