Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) İşçi Alımı 2020

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) İşçi Alımı 2020
29.06.2020
119
A+
A-

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda daimi işçi alımı yapılacağı duyurulmuştur. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda ISUBÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere üç (3) çiftlik işçisi, dört (4) güvenlik görevlisi, iki (2) engelli temizlik personeli kadrolarında toplamda dokuz (9) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. ISUBÜ işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/06/2020 – 03/07/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. 

ISUBÜ İşçi Alımı 2020

Başvuru Şartları

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Engelli kadroları hariç),

Adayların Isparta il merkezi veya ilçelerinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir,

Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

  1. C) SÜREKLİ İŞÇİ ALIM SÜRECİ

İlanın duyurulması 29.06.2020

Başvuru başlangıcı (İŞKUR aracılığıyla) 29.06.2020

Başvuru bitiş (İŞKUR aracılığıyla) 03.07.2020

Noter kurası çekiliş tarihi ve saati / yeri 09.07.2020 saat 09:00’da

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu

Noter kurası sonuçlarının duyurulması 09.07.2020

Noter kurasında çıkan adayların belge teslim başlangıç tarihi 10.07.2020

Noter kurasında çıkan adayların belge teslim bitiş tarihi 14.07.2020

Sözlü sınav tarihi ve saati / yeri

Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Kazanan adayların duyurulması

Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Kazanan adayların belge teslim başlangıç tarihi

Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Kazanan adayların belge teslim bitiş tarihi

Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29 Haziran 2020 – 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak başvuru yapabilirler. Üniversitemize yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. D) KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞ-KUR tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Asıl ve yedek aday sıralamaları noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi konferans salonunda yapılacak olup, günü ve saati kurumun internet sitesinden (www.isparta.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.isparta.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  1. E) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılamayacaktır.

  1. F) SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Adaylar noter kurası sonucuna göre sözlü sınava çağrılacak olup; noter kurasından çıkmış olsa dahi sözlü sınavda başarılı olamayan adaylar atanmaya hak kazanamazlar.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından atanacaklar belirlenecektir.

Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

  1. G) GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvurular;  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile İŞKUR giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden yapılacaktır. Fiziki ortamda başvuru alınmayacaktır.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.