MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Pazar Belediyesi Memur, Personel Alımı 2021 – Güncel İlan

Pazar Belediyesi Memur, Personel Alımı 2021 – Güncel İlan

Rize Pazar Belediyesi kendi bünyesine istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda memur alımı yapılacağını duyurdu. Pazar Belediyesi resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Pazar Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere üç (3) memur, bir (1) tahsildar, bir (1) belediye trafik memuru, bir (1) şoför, dört (4) zabıta olmak üzere toplamda on (10) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Pazar Belediyesi memur alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru belgelerini 22.02.2021-24.02.2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Pazar Belediyesi memur, zabıta alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Pazar Belediyesi Memur, Personel Alımı 2021

Genel ve Özel Başvuru Şartları

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a)-Türk Vatandaşı olmak.

b)-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f)-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g)-Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmamak.

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

e) Zabıta Memuru ve Şoför kadrosuna başvuracaklar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a) Başvuru formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.pazar.bel.tr) adresinden veya Başkanlığımızdan temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

f) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

g) Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

i) Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

j) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 22.02.2021-24.02.2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin (insankaynaklari@pazar.bel.tr) internet adresine,

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine göndereceklerdir.d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Zabıta memuru kadrolarına başvurular;

a) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Belediyemiz hizmet binasında istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

b) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Adayların T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (http://www.pazar.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

d). Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Belediyemizce başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.

Memur Alımı için 15.03.2021 günü saat 10.30’da başlamak üzere Pazar Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir.

Zabıta Memuru Alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ile uygulamalı sınav 17.03.2021 tarihinde saat 10.30’da başlamak üzere Pazar Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;

a)-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b)-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c)-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d)-Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat, konuları ile kadro unvanlarına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.