MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Siirt Tillo Belediyesi 5 Memur Alımı Yapacak 2022

Siirt Tillo Belediyesi 5 Memur Alımı 2022, Mühendis, Evlendirme memuru, Şoför, V.H.K.İ memur alımı yapacak. Başvuru şartları, memur alımı var.

Siirt Tillo Belediyesi 5 Memur Alımı Yapacak 2022

Siirt Tillo Belediyesi, 5 Memur alımı yapacaktır. Siirt Tillo Belediyesi bünyesinde “Memur, V.H.K.İ, Mühendis, Evlendirme Memuru ve Şoför” olmak üzeri toplam 5 Memur alımı gerçekleştirecektir. Başvuru şartları ve detayları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Siirt Tillo Belediyesi, 2022 Memur alımı yapılacaktır. Açık pozisyonlar aşağıda listelenmiştir. Son başvuru tarihi: 27 Temmuz 2022‘dir.

Siirt Tillo Belediyesi 5 Memur Alımı 2022

Siirt Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Kadro UnvanıKadro Derecesi  Adedi  Niteliği  CinsiyetiKPSS TürüKPSS Puanı
Memur91Herhangi bir lisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.Erkek/ KadınKPSS P3En az 60 Puan
V.H.K.İ91Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.Erkek/ KadınKPSS P94En az 60 Puan
Mühendis81Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.Erkek/ KadınKPSS P3En az 60 Puan
Evlendirme Memuru111Herhangi bir lisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.Erkek/ KadınKPSS P3En az 60 Puan
Şoför111Herhangi bir lisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.Erkek/ KadınKPSS P3En az 60 Puan

Başvuru Genel Ve Özel Şartları:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
 • V.H.K.İ. kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Başvuru genel şartları:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru İçin Özel Şartlar:

 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
 • sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • V.H.K.İ. kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler:

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.tillo.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli Ve Süresi:

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25/07/2022-27/07/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:

 • Elektronik ortamda, Belediyemiz www.tillo.bel.tr internet adresine,
 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Fakirullah Mahallesi, İbrahim Hakkı Meydanı, No:21 TİLLO/SİİRT) Tillo Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi – başvurusu kabul edilenlerin İlanı:

 • Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı memur kadroları için sözlü sınava çağıracaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 01/08/2022 tarihinde Belediyemize ait resmi internet sitesi olan www.tillo.bel.tr adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” ne internet adresinden erişebileceklerdir.
 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Yeri, Zamanı Ve Konuları:

Sözlü Sınav;

Sözlü sınav 08/08/2022 tarihinde Tillo Belediyesinde yapılacaktır Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Sınav değerlendirme – sınav sonuçlarına itiraz:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi