MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Yıldırım Belediyesi Zabıta Alımı 2022 – Güncel İlan

Yıldırım Belediyesi Zabıta Alımı 2022 – Güncel İlan
A+
A-

Yıldırım Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı derece ve şartlarda çok sayıda kadın ve erkek zabıta alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Yıldırım Belediyesi ilçe sınırları içinde görevlendirmek üzere lisans mezunu yirmi (20), önlisans mezunu, on (10) zabıta alımı yapılacağına  yer verilmiştir. Yıldırım Belediyesi zabıta alımı için başvur yapacak lisans mezunlarının KPSSP3 türünden an az 70, önlisans mezunu adayların ise KPSSP9 türünden en 60 puan almış olma şartı aranmaktadır.

Yıldırım Belediyesi zabıta alımı başvuruları için aşağıda yer alan başvuru belgelerini 24/08/2020 – 28/08/2020 Cuma gününe kadar 09.00-17.00 saatleri arasında Şükraniye Mahallesi. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:2 adresindeki Yıldırım Belediye Başkanlığı hizmet binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Alımı 2022

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 6. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.yildirim.bel.tr) temin edilebilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

 1. a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 24/08/2020 – 28/08/2020 Cuma gününe kadar 09.00-17.00 saatleri arasında Şükraniye Mahallesi. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:2 adresindeki Yıldırım Belediye Başkanlığı hizmet binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. c) Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru sırasında yapılacaktır.
 4. d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

 1. a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır.
 2. b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 3. c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin www.yildirim.bel.tr resmi internet adresinde ilan edilecektir.
 4. d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘Sınav Giriş Belgesi’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 5. e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 6. f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 7. g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Yıldırım Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 21/09/2020 – 23/09/2020 tarihleri arasında saat 09:00 da başlamak üzere Şükraniye Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:2 adresindeki Yıldırım Belediye Başkanlığı hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde her ne sebeple olursa olsun sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 1. a) Sözlü Sınav;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,  konularını kapsar.

b)Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

1) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

2) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

3) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (2) numaralı bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (www.yildirim.bel.tr) ilan edilecektir.

4) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır

5) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde (www.yildirim.bel.tr) ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez. Ayrıca haklarında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde www.yildirim.bel.tr ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.