enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

YSK Personel Alımı – Güncel İlan

YSK Personel Alımı – Güncel İlan

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) seçim kurulu başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR memur alımı sayfası üzerinden yayınlanan ilanda YSK seçim kurulu başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 15 adet Seçim Uzman Yardımcısının alımı amacıyla giriş (sözlü) sınavı yapılacağına yer verilmiştir. YSK personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 16/12/2020 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23/12/2020 tarihinde saat 17.00’e kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. YSK personel alımı başvuru tarihi, başvuru için gerekli belgeler, sınav tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Başvuru Şartları

Seçim Uzman Yardımcılığı giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,
  2. b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisinden mezun olması,
  3. c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P4 veya KPSS P5 türlerinden en az yetmiş puan almış olması,

ç) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) veya 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici

  1. maddesinin 9. fıkrası gereğince Kurulun Merkez ve Taşra kadrolarında görev yapan personelin, diğer şartları taşımaları kaydıyla sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 45(kırk beş) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) olması,
  2. d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması, Yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler giriş (sözlü) sınavına alınmazlar.

BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru Tarihi: Başvurular 16/12/2020 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23/12/2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Giriş (sözlü) sınavına, atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P4 veya KPSS P5 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü giriş sınavına çağırılacaktır. Giriş (sözlü) sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Kurulun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Giriş (sözlü) sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

  1. a) Anayasa Hukuku,
  2. b) Seçim Mevzuatı (7062 sayılı Kanun, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu)
  3. c) Kamu Yönetimi (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye Ekonomisi, İdare Hukuku ve ilgili mevzuatlar. )

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş (sözlü) sınavı; III. maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel yetenek ve genel kültür (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Giriş (sözlü) sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (sözlü) sınav notunu teşkil eder. Giriş (sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav giriş komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş (sözlü) sınavını kazananlar Başkanlık resmi internet sayfasında (https://www.ysk.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Giriş (sözlü) sınavına adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Bu sınava yönelik, sözlü sınav giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen duyurular Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden yapılacaktır.

Giriş (sözlü) sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.