MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 40 Personel Alımı İş Başvuru Formu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 40 Personel Alımı 2022, “Destek personeli (temizlik, şoför, Aşçı ve Aşçı yardımcısı) olarak personel alımı yapılacaktır. İş Başvuru Formu ve Şartları.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 40 Personel Alımı İş Başvuru Formu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 40 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesinde çalıştırılmak üzeri “Destek personeli (temizlik, şoför, Aşçı ve Aşçı yardımcısı)” Kamu personel alımı gerçekleştirecektir. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022 İŞKUR ilanları yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 40 Destek personeli (temizlik, şoför, Aşçı ve Aşçı yardımcısı) olarak personel alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 16 Eylül 2022‘dir.

 • TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 • INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 40 Personel Alımı İş Başvuru Formu

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen toplam 40 (kırk) adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 40 Personel Alımı İş Başvuru Formu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 40 Personel Alımı İş Başvuru Formu

Başvuru Şartları:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94, puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alı- nacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
 • Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri:

 • Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 12/09/2022 – 16/09/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e- Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan baş- vuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otoma- tik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında PDF ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında PDF ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini dol- durduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini baş- vurusu sırasında PDF ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçların Duyurulması:

 • İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Puan eşitliği hâlinde sırasıyla; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.
 • Atama sonuçları, 30.09.2022 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/, http://www.meb.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecektir.
 • Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
 • Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonra- dan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan nitelikler- den bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Bakanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 • Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 40 Personel Alımı İş Başvuru Formu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 40 Personel Alımı İş Başvuru Formu

Ataması Yapılanlardan Göreve Başlamadan Önce İstenecek Belgeler:

 • Başvuru sonuç belgesi,
 • 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,
 • Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
 • Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,
 • Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,
 • Sağlık kurulu raporu,
 • Sürücü belgesi (Şoför adayları için),

İletişim bilgileri:

Adres: Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon 0 312 413 56 82 – 0 312 413 17 62

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi