MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Şenkaya Belediyesi Memur Alımı 2020

Şenkaya Belediyesi Memur Alımı 2020

Şenkaya Belediyesi kendi bünyesinde farklı kadrolarda istihdam etmek üzere memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Şenkaya Belediyesi bir (1) muhasebeci, bir (1) veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bir (1) bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplamda 3 memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Şenkaya Belediyesi memur alımı için adaylar başvurularını aşağıda yer alan istenilen belgeler ile 18.05.2020 tarihinden 22.05.2020 Cuma günü saat 17.00 ye kadar (mesai günlerinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

Şenkaya Belediyesi Memur Alımı 2020

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar

aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun 48’inci maddesinin

(A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veyadana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile Bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenisertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

d) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.senkaya.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 1. c) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 2. d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 3. e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 4. f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 5. g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 6. h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile Bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni

sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

 Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 18.05.2020 tarihinden 22.05.2020 Cuma günü saat 17.00 ye kadar (mesai günlerinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

 Adaylar başvuru belgelerini:

 • Elektronik ortamda, Belediyemiz www.senkaya.bel.tr internet adresine,
 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Şenkaya Belediye Başkanlığı Şenkaya / ERZURUM adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 27.05.2020 Çarşamba günü Belediyemiz www.senkaya.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” ne www.senkaya.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

d) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Şenkaya Belediyesi hizmet binasında (Şenkaya-Erzurum) memur alımı için 06.06.2020 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 2. b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
 3. c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. d) Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanlarına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.