Kırıkkale Üniversitesi İşçi ve Personel Alımı – Güncel İlanlar

Kırıkkale Üniversitesi İşçi ve Personel Alımı – Güncel İlanlar
03.12.2020
25
A+
A-

Kırıkkale Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda en az ortaöğretim mezunu işçi ve en az önlisans mezunu sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı kamu personeli alımı sayfası üzerinden yayınlanan ilanlarda Kırıkkale Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az orta öğretim mezunu on altı (16) temizlik personeli, on yedi (17) özel güvenlik, elli dokuz (59) hasta ve yaşlı bakım elamanı olmak üzere doksan iki (92) işçi, yetmiş (70) hemşire, üç (3) ebe, üç (3) eczacı, üç (3) diyetisyen, iki (2) biyolog, on (10) röntgen teknisyeni, sekiz (8) laborant, sekiz (8) sağlık teknikeri, sekiz (8) diğer sağlık personeli, dört (4) fizyoterapist, üç (3) psikolog olmak üzere toplamda yüz yirmi iki (122) sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. Kırıkkale Üniversitesi işçi ve personel alımı başvuru şartları, başvuru sayfası, ilan metni ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi İşçi Alımı

İŞKUR memur alımı sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Kırıkkale Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az orta öğretim mezunu on altı (16) temizlik personeli, on yedi (17) özel güvenlik, elli dokuz (59) hasta ve yaşlı bakım elamanı olmak üzere doksan iki (92) işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Kırıkkale Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 03/12/2020 – 07/12/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Kırklareli Üniversitesi Personeli Alımı

Temizlik Personeli Başvuru Şartları

 • İşyerlerinin, temizliği, atıkların toplanması,eşya malzeme ve evrakın taşınması,ayrıştırılması, dağıtımı, vb.işleri yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
 • Kura çekimi Noter huzurunda yapılacaktır.
 • Kura Çekimini izlemek üzere katılımcı alınıp alınmayacağı, COVİD-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Kura çekimi öncesi Üniversitemiz web sayfasından (www.kku.edu.tr) duyurulacaktır.
 • Noter Kurası çekimi sonrasında sözlü sınava çağrılacak adayların listesi ve istenilen belgeler Üniversite web sayfasından duyurulacaktır.
 • Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ile Mülakata katılmaya hak kazanan aday listesi www.kku.edu.tr ve www.personel.kku.edu.tr internet adreslerinden yayınlanacaktır.
 • Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden başvuru alınmamaktadır. Başvurularınızı www.turkiye.gov.tr,esube.iskur.gov.tr yada Alo 170 aracılıyla yapabilirsiniz.
 • Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere her hangi bir yazılı TEBLİGAT yapılmayacaktır.

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

 • Adaylar için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli Özel Güvenlik Sertifikası ile Kimlik Kartına (Silahlı/Silahsız) sahip olmak.
 • Özel Güvenlik Sertifikası ve Kimlik kartının İlan bitim tarihi itibariyle en az 6 ay süre ile geçerli olmak.
 • Bu şartları taşımayanlar mülakat sınavına alınmayacaklardır.
 • Kura çekimi Noter huzurunda yapılacaktır.
 • Kura Çekimini izlemek üzere katılımcı alınıp alınmayacağı, COVİD-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Kura çekimi öncesi Üniversitemiz web sayfasından (www.kku.edu.tr) duyurulacaktır.
 • Noter Kurası çekimi sonrasında sözlü sınava çağrılacak adayların listesi ve istenilen belgeler Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.
 • Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ile Mülakata katılmaya hak kazanan aday listesi www.kku.edu.tr ve www.personel.kku.edu.tr internet adreslerinden yayınlanacaktır.
 • Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden başvuru alınmamaktadır. Başvurularınızı www.turkiye.gov.tr,esube.iskur.gov.tr yada Alo 170 aracılıyla yapabilirsiniz.
 • Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere her hangi bir yazılı TEBLİGAT yapılmayacaktır.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Başvuru Şartları

 • 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu. Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin Kanunun hükümleri Saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 • 2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),(4),(5),(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen Yapı, oluşum veya guruplara ya da Terör Örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili Disiplin Mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.
 • Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir.(Atama Hak Kazanan Adaylardan İstenecek)
 • Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Her Aday İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecek.
 • İŞKUR tarafından Kırıkkale Üniversitesine bildirilen aday listeleri ile Kura Çekimi,  her türlü duyurular www.kku.edu.tr ve www.personel.kku.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Bu duyurular TEBLİĞ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı Tebligat yapılmayacaktır.
 • Açık İşgücü Sayısı kadar Asil ve Yedek aday Yönetmelik gereği NOTER KURASI ile yapılacaktır.
 • Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir.
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile  yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 • İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında Sürekli İşçi olarak İstihdam edilecektir.
 • Atanmaya Hak Kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine, Noter Kurasında çıkan Yedek adaylarının sırasına göre başlatılacaklardır.
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 • Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü mücbir sebeplerle ihtiyaç duyulduğunda sürekli işçi alım takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
 • Kura çekimi; 14.12.2020 tarihinde 13:00-18:00 saatleri arasında  Noter huzurunda yapılacaktır.
 • Kura Çekimini izlemek üzere katılımcı alınıp alınmayacağı, COVİD-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Kura çekimi öncesi Üniversitemiz web sayfasından (www.kku.edu.tr) duyurulacaktır.
 • Noter Kurası çekimi sonrasında atanmaya hak kazanan adayların listesi ve istenilen belgeler Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.
 • Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden başvuru alınmamaktadır. Başvurularınızı www.turkiye.gov.tr,esube.iskur.gov.tr yada Alo 170 aracılıyla yapabilirsiniz.

Kırklareli Üniversitesi Personeli Alımı

Çalışma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Kırklareli Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere yetmiş (70) hemşire, üç (3) ebe, üç (3) eczacı, üç (3) diyetisyen, iki (2) biyolog, on (10) röntgen teknisyeni, sekiz (8) laborant, sekiz (8) sağlık teknikeri, sekiz (8) diğer sağlık personeli, dört (4) fizyoterapist, üç (3) psikolog olmak üzere toplamda yüz yirmi iki (122) sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Personeli Alımı

Kırklareli Üniversitesi Personeli Alımı

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak,

2- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı,  Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı,  Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,

7- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” (**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

 1. a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
 2. b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
 3. c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

İlanın başvuru süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur).

3- Öğrenim Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir).

4- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı.

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

6- Fotoğraf

7- Başvuracak adaylar “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen tecrübe şartına ilişkin çalışma sürelerini, çalıştıkları kurumdan alacakları ıslak imzalı veya kaşe ile onaylanmış resmi yazı ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

8- “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.